12 apr 2007

Natuurreservaat Kortelake erkend

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag het gebied ‘Kortelake’ te Geraardsbergen erkend als natuurreservaat. Dit gebied beslaat een oppervlakte van 19,78 ha.
In totaal voorziet minister Peeters hierbij een jaarlijkse subsidie van 5.476 euro en een éénmalige subsidie van 4.945 euro voor het startbeheer en het opmaken van het beheerplan.

Minister Peeters vindt de natuurreservaten een belangrijk instrument voor het natuurbeleid omdat bepaalde types hoogwaardige natuur veelal alleen maar via reservaten beschermd kunnen worden.

De erkenning van een reservaat heeft als gevolg dat de verantwoordelijke vereniging Natuurpunt nu een beheerplan opmaakt. Door de erkenning engageert deze vereniging er zich toe om vanaf het moment van de erkenning dit beheerplan uit te voeren. Via allerlei werkzaamheden, dikwijls door vrijwilligers uitgevoerd, wordt er aldus naar gestreefd de typische natuur in het reservaat te herstellen, te behouden en in de mate van het mogelijke ook toegankelijk te maken voor het geïnteresseerde publiek.

Het langgerekte natuurreservaat ‘Kortelake’ met een oppervlakte van bijna 20 hectare ligt in Overboelare en werd genoemd naar de hoofdbeek die er dwars door stroomt. De tamelijk natte gronden liggen aan de voet van de Muur van Geraardsbergen. Kortelake is een moerassig gebied dat ‘s winters overstroomt.

De open Dendervallei van de 18e eeuw, tussen de Kortelakebeek en de Dender, is in de loop van de voorbije eeuwen ingeplant met bos, hoofdzakelijk populier. Recent is een verschuiving merkbaar naar bosaanplant met ondergroei zoals gewone es en zoete kers. Natuurlijke verbossing is beperkt onder de populieren waar te nemen, maar gaat zeer langzaam. De bossen langs de Kortelake zijn als ‘Oud bos’ te beschouwen.
Het ijsvogeltje en talrijke trekvogels foerageren naarstig tussen de Dender en deze beek. De Roerdomp is hier een opvallende gast, die elk jaar overwintert in de omgeving. De grote verscheidenheid, die hier voorkomt aan eendachtigen, is te verklaren door de aanwezigheid van de Dender. Centraal rond de beek tracht Natuurpunt er het natuurlijke moerasbos opnieuw te herstellen. Op de overgang naar de drogere zones treffen we ook nog natte ruigten en kleinschalige weiden met hagen en houtkanten aan. Langs de spoorweg wordt een mantel- zoomvegetatie ontwikkeld. Hier komt de levendbarende hagedis voor. In de Kortelake zelf is de driehoornige stekelbaars terug te vinden. Bruine kikker, gewone pad en alpenwatersalamander komen hier tevens voor.

 


Meer streeknieuws
uit Geraardsbergen hoor je ook elke dag op radio MIG in Geraardsbergen via fm 104.9. Heb je zelf nieuws te melden of organiseer je een activiteit? Mail onze redactie via info@radiomig.be.

 


Verder lezen

MIG

Enjoy The Music!

Nu op de radio

Titel

Artiest

Background